09370037921 - 09365151409

قسمت سوم - دستور border

07 اسفند 1396

قسمت سوم - دستور border

ما می توانیم با استفاده از css بخش های مختلف را با یک خط سراسری که دور آن بخش کشیده شده است از بقیه بخش ها تفکیک کنیم

در طراحی سایت و تبدیل psd  به html   از این قابلیت به کررات استفاده می شود

ناصر  جعفری

ناصر جعفری

نوشتن دیدگاه